M O T I O N A L

IT Services

Algemene Voorwaarden

Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Motional

Laatst bijgewerkt: [datum]

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Motional, een onderneming gespecialiseerd in webdesign en computerhulp, gevestigd te schapenstraat 28 Westmalle 2390, ingeschreven onder BE0753871825.

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van onze diensten.

2. Diensten

2.1 Motional biedt webdesign- en computerhulpdiensten aan klanten op maat van hun behoeften. De specifieke diensten, kosten en leveringsvoorwaarden worden vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten met de klant.

2.2 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Betaling

3.1 De betalingsvoorwaarden worden gespecificeerd in de overeenkomst tussen Motional en de klant. Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum.

3.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is de klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag tegen het wettelijke tarief.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Motional streeft naar een hoogwaardige dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van technische problemen, onderbrekingen van diensten, of onjuist gebruik van geleverde producten.

4.2 Motional kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens of schade aan hardware of software van klanten tijdens of na het verlenen van diensten.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Motional ontwikkelde websites, ontwerpen, software en andere creatieve werken blijven eigendom van Motional, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Beëindiging

6.1 Motional behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan klanten te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen Motional en de klant.

7. Privacy

7.1 Motional respecteert de privacy van klanten en gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Motional en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

9.1 Motional behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website van Motional.

Door gebruik te maken van de diensten van Motional gaat de klant akkoord met de meest recente versie van deze Voorwaarden.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden contact op met Motional via contact@motional.be